Nieuw account

Logingegevens


Toegestane karakters: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
Het wachtwoord moet minstens een lengte hebben van 6 karakters

Persoonlijke informatie

Contact informatie

E-mail opnieuw intypen

Instellingen

Gebruikersovereenkomst

BEKO TECHNOLOGIES GMBH, Im Taubental 7, D-41468 Neuss
Gebruiksvoorwaarden van de BEKO Academy

1 Voorwerp van de gebruiksvoorwaarden
Voorwerp van de volgende gebruiksvoorwaarden is de BEKO Academy. De BEKO Academy is een dienstverlening van BEKO TECHNOLOGIES GmbH
(in wat volgt BEKO TECHNOLOGIES). Het betreft een leermanagementsysteem, dat de geregistreerde gebruiker online leermaterialen in de meest uiteenlopende vorm ter beschikking stelt.
Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers, onafhankelijk van het feit of het systeem tegen betaling of kosteloos wordt gebruikt.
2 Auteursrechten
De door de BEKO Academy beschikbaar gestelde informatie, teksten, software, fotos, videos, grafieken en andere materialen zijn beschermd door auteurs-, merk- of patentrechten. De auteurs- en gebruiksrechten berusten uitsluitend bij BEKO TECHNOLOGIES resp. zijn licentieverleners.
3 Gebruik van de informatie en materialen
Het recht om gebruik te maken van de BEKO Academy en de content daarvan is uitsluitend toegestaan voor de geregistreerde gebruiker; het is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De gebruiker heeft het recht om de via de BEKO Academy aangeboden materialen op te roepen, te bekijken, te downloaden, af te drukken en te gebruiken voor leerdoeleinden.
Het is de gebruiker niet toegestaan om de genoemde materialen te verveelvoudigen, verkopen, over te dragen, publiceren, op een andere manier voor derden toegankelijk te maken, of om deze te gebruiken voor andere dan leerdoeleinden.
BEKO TECHNOLOGIES behoudt zich voor om in uitzonderingsgevallen een groepsgebruik van accounts toe te laten. Een gebruik buiten de grenzen beschreven in deze voorwaarden vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van BEKO TECHNOLOGIES.
4 Registratie en toegangscode
Voor het gebruik van de BEKO Academy moet de gebruiker zich registreren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik, dat wordt gemaakt met zijn code en wachtwoord. Met het gebruik ervan erkent de gebruiker uitdrukkelijk, dat het hem verboden is om code en/of wachtwoord mee te delen aan derden. Hij moet er zorg voor dragen dat code en wachtwoord zijn beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik.
Indien de gebruiker misbruik van zijn toegangsgegevens opmerkt of vermoedt, dan is hij verplicht om
BEKO TECHNOLOGIES onverwijld op de hoogte te brengen.
5 Verandering van het aanbod
BEKO TECHNOLGIES behoudt zich voor om delen of bepaalde functies op elk moment aan te vullen, aan te passen of te verwijderen. Veranderingen om de kwaliteit te verbeteren zijn op elk moment zonder voorafgaande aankondiging en zonder toestemming van de gebruiker toegelaten. Delen van de content worden door
BEKO TECHNOLOGIES alleen in die mate gedeactiveerd, dat het integrale geheel van het aanbod niet in het gedrang komt.
BEKO TECHNOLOGIES behoudt zich voor om de beschikbaarheid van de BEKO Academy te beperken gedurende periodes, waarin op grond van onderhouds- en reparatietaken een exploitatie van het platform redelijkerwijs niet kan worden verwacht. BEKO TECHNOLOGIES streeft er echter naar om uitvaltijden zo kort mogelijk te houden, en er zorg voor te dragen om alle functies en elke inhoud op elk moment ter beschikking te stellen.
6 Garantie en aansprakelijkheid
BEKO TECHNOLOGIES verplicht zich ertoe om de
BEKO Academy zo te organiseren en te exploiteren, dat de functionaliteit ervan regelmatig is gegarandeerd.
BEKO TECHNOLOGIES aanvaardt echter geen aansprakelijkheid daarvoor, dat de functionaliteit, bij alle denkbare systeemconfiguraties van de gebruiker, op elk moment is gegarandeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de technische voorwaarden die het mogelijk maken dat zijn systeem het platform kan gebruiken, te creen en in stand te houden.
Het gebruik van de BEKO Academy gebeurt op eigen risico van de gebruiker. BEKO TECHNOLOGIES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van BEKO Academy of inhoud daarvan.
7 Gedragsregels in het forum
Bij het gebruik van het forum en al zijn bestanddelen moet op het internet de gebruikelijke vriendelijke en respectvolle omgangsvorm (netiquette) worden gehanteerd.
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle onder zijn gebruikersnaam ter beschikking gestelde informatie en bestanden, en daarbij verplicht om geen auteursrechten te schenden. BEKO TECHNOLOGIES en de moderatoren nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de correctheid en de vorm van afzonderlijk geplaatste bijdragen.
Het is uitdrukkelijk verboden om racistische, pornografische, mensonterende en tegen de goede zeden indruisende bijdragen te plaatsen. De publicatie van reclame van welke aard dan ook is niet toegelaten.
Indien een bijdrage in strijd is met de voornoemde voorwaarden, dan wordt deze zonder melding aan de opsteller verwijderd; bij grove of herhaaldelijke overtredingen behouden wij ons het recht voor om afzonderlijke gebruikersaccounts tijdelijk of definitief te blokkeren.
De gebruikmaking van content en verspreiding aan derden buiten het forum vereist de toestemming van de betreffende auteur. Het volledig of gedeeltelijk citeren conform de regels van bijdragen van andere personen binnen het kader van de forums is toegelaten.
8 Einde van de gebruiksautorisatie
Het recht om gebruik te maken van de BEKO Academy vervalt met de afloop van de verleende resp. overeengekomen gebruiksperiode.
Voor het geval dat
* de gebruiker bij de registratie willens en wetens valse gegevens verstrekt of heeft verstrekt,
* de gebruiker grof of herhaaldelijk in strijd handelt met de gedragsregels in het forum, of
* op een andere manier de richtlijnen in deze gebruiksvoorwaarden schendt,
behoudt BEKO TECHNOLOGIES zich het recht voor om het aanbod meteen in te trekken en een contractueel overeengekomen gebruik met onmiddellijke ingang op te zeggen; eisen tot verder gaande schadevergoeding blijven voorbehouden.
9 Gegevensbescherming
De wettelijke voorwaarden inzake gegevensbescherming worden door ons nageleefd. De actuele Verklaringinzake gegevensbescherming van BEKO TECHNOLOGIES GmbH vindt u op het internet op onze homepage.
Voor de persoonlijke gegevens van de gebruiker gelden bovendien de volgende regelingen: na de eerste login door een gebruiker wordt
* bij medewerkers van BEKO TECHNOLGIES GmbH de toegang onbegrensd vrijgeschakeld.
* bij een externe deelnemer aan een cursus de toegang standaard na 3 maanden weer geblokkeerd (alternatief kunnen met de afdeling verkoop individuele gebruiksduren worden overeengekomen).
Er worden geen contracten tegen betaling aangeboden met betrekking tot het gebruik van de BEKO Academy.
De opslag van alle gegevens gebeurt op een van de BEKO Academy gescheiden systeem. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de reglementaire afwikkeling van de contractuele relatie aan te tonen.
Met betrekking tot leerprogressie en -successen van de gebruiker wordt alleen de bewerkingsstatus van de afzonderlijke modules opgeslagen. Deze informatie wordt niet doorgespeeld aan derden (bijv. meerdere van de gebruiker). Het bewijs van leersuccessen tegenover derden wordt uitsluitend aan de gebruiker overgelaten. Als de hele cursus succesvol wordt afgesloten, dan ontvangt de gebruiker hiervan een bewijs (certificaat), dat hij verder vrij kan gebruiken.
10 Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
BEKO TECHNOLOGIES behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Aanpassingen worden de gebruiker onverwijld meegedeeld.
Door het voortgezette gebruik van het aanbod stemt de gebruiker in met de gewijzigde voorwaarden, ook al heeft hij hiermee niet uitdrukkelijk ingestemd.
Als de gebruiker zich niet akkoord verklaart met de veranderingen, dan moet hij dit melden aan
BEKO TECHNOLOGIES; in dit geval eindigt de autorisatie voor het gebruik van de BEKO Academy, en een afgesloten gebruikscontract geldt als onmiddellijk opgezegd.
11 Bekendmakingen en informatie
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen in de telkens geldende versie online op de persoonlijke toegangspagina van de betreffende gebruiker worden ingezien. Wij bevelen alle gebruikers aan om deze gebruiksvoorwaarden af te drukken of lokaal op te slaan.
Indien u vragen heeft met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met:
BEKO Technologies GmbH
De heer Bernd Losberg
Im Taubental 7
D-41468 Neuss
E-mail: bernd.losberg@beko-technologies.com
Tel.: +49-2131-988-233
of
BEKO Technologies GmbH
De heer Patrick Macht
Im Taubental 7
D-41468 Neuss
E-mail: patrick.macht@beko-technologies.com
Tel.: +49-2131-988-218
12 Afsluitende voorwaarden
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt, met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) en de verwijzingsvoorschriften van het Duitse Internationale privaatrecht.
Bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de gebruiker en BEKO TECHNOLOGIES is Neuss/Duitsland.
Mochten afzonderlijke punten van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
De nietige punten worden in dit geval vervangen door wettelijk geldige formuleringen in diezelfde zin.

Stand: 25-04-2019
 
* Vereist